บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   
    ทั่วโลก
 
บริการยื่นแบบ
คำแนะนำวิธีการยื่นแบบ
สถานะการยื่นแบบฯ/พิมพ์ใบเสร็จ
แบบคำขอ/แบบแจ้ง

 
บริการยื่นแบบ
 
  
บริการยื่นแบบใช้งานได้กับ Internet Explorer 6.0 เท่านั้น
 
คำขอเข้าทดสอบ (บภ.01)
 
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.02)
 
คำขอทั่วไป (บภ.03)
 
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04)
 
คำขอให้พิจารณาวุฒิการศึกษา (บภ.05)
 
คำขอแจ้งการเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร (บภ.06)
 
แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฯ (บภ.07)
 
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฯ (บภ.08)
 
  Navigator : ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
Un title page