ทั่วโลก
 

ได้รับปริญญาทางการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีสิทธิสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ลำดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา (เดิม) ชื่อปริญญา หลักสูตร     หมายเหตุ                                                    
 1  20012010   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 2  20012011   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 3  20012012   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี(อังกฤษ)  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2531 เป็นต้นไป 
 4  20012013   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี(นานาชาติ)  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 5  20021010   มหาวิทยาลัยเกริก   วิทยาลัยเกริก   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 6  20021011   มหาวิทยาลัยเกริก   วิทยาลัยเกริก   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 7  20022010   มหาวิทยาลัยเกริก   วิทยาลัยเกริก   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 8  20022011   มหาวิทยาลัยเกริก   วิทยาลัยเกริก   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 9  20031010   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   วิทยาลัยเกษมบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 10  20031011   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   วิทยาลัยเกษมบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532 เป็นต้นไป 
 11  20032010   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   วิทยาลัยเกษมบัณฑิต   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 12  20032011   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   วิทยาลัยเกษมบัณฑิต   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 13  20041010   มหาวิทยาลัยคริสเตียน      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 14  20041011   มหาวิทยาลัยคริสเตียน      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 15  20042010   มหาวิทยาลัยคริสเตียน      บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี  เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 16  20042011   มหาวิทยาลัยคริสเตียน      บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี  เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 17  20051010   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 18  20051011   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 19  20052010   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 20  20052011   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 21  20061010   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด   วิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์แสตมฟอร์ด   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 22  20071010   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 23  20071011   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 24  20071013   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี(ภาษาอังกฤษ)  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2536 เป็นต้นไป 
 25  20072010   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 26  20081011   มหาวิทยาลัยตาปี   วิทยาลัยตาปี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 27  20082010   มหาวิทยาลัยตาปี   วิทยาลัยตาปี   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี  เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 28  20082011   มหาวิทยาลัยตาปี   วิทยาลัยตาปี   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี  เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 29  20091010   วิทยาลัยทองสุข      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2541เป็นต้นไป 
 30  20091011   วิทยาลัยทองสุข      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป 
 31  20092010   วิทยาลัยทองสุข      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 32  20101010   มหาวิทยาลัยธนบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 33  20101011   มหาวิทยาลัยธนบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543เป็นต้นไป 
 34  20102010   มหาวิทยาลัยธนบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 35  20102011   มหาวิทยาลัยธนบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 36  20112010   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   วิทยาลัยมหานคร   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 37  20112011   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   วิทยาลัยมหานคร   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป 
 38  20122010   มหาวิทยาลัยราชธานี   ว.เทคโนโลยีราชธานี   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2539 เป็นต้นไป 
 39  20122011   มหาวิทยาลัยราชธานี   ว.เทคโนโลยีราชธานี   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2537 เป็นต้นไป 
 40  20132010   วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 41  20132011   วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 42  20142010   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 43  20142011   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 44  20142020   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      บัญชีมหาบัณฑิต   ปริญญาโท   
 45  20142030   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาเอก   
 46  20151010   วิทยาลัยพิชญบัณฑิต      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 47  20152010   วิทยาลัยพิชญบัณฑิต      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 48  20161010   วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะรายผู้สำเร็จ ปีการศึกษา 2536-2537 เฉพาะผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ของ สกอ. 
 49  20161011   วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จในปีการศึกษา 2535-2537 
 50  20171011   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 51  20172010   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 52  20172011   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 53  20172020   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บัญชีมหาบัณฑิต    ปริญญาโท   
 54  20181010   มหาวิทยาลัยพายัพ      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 55  20182010   มหาวิทยาลัยพายัพ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 56  20182011   มหาวิทยาลัยพายัพ      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 57  20182020   มหาวิทยาลัยพายัพ      บัญชีมหาบัณฑิต   ปริญญาโท   
 58  20191010   มหาวิทยาลัยภาคกลาง   วิทยาลัยภาคกลาง   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532  
 59  20192010   มหาวิทยาลัยภาคกลาง   วิทยาลัยภาคกลาง   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 60  20192011   มหาวิทยาลัยภาคกลาง   วิทยาลัยภาคกลาง   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 61  20201010   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 62  20201011   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 63  20201020   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาโท  รับรองเฉพาะรายนางสาวนันทพร เภาพาน 
 64  20202010   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 65  20211010   มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิค   วิทยาลัยมิชชั่น   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2536 เป็นต้นไป 
 66  20211013   มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิค   วิทยาลัยมิชชั่น   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี(นานาชาติ)  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 67  20221010   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 68  20221011   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 69  20222010   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 70  20222011   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 71  20231010   มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยโยนก   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 72  20231011   มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยโยนก   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 73  20232010   มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยโยนก   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 74  20232011   มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยโยนก   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 75  20232020   มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยโยนก   บัญชีมหาบัณฑิต    ปริญญาโท   
 76  20241010   มหาวิทยาลัยรังสิต      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532 เป็นต้นไป 
 77  20242010   มหาวิทยาลัยรังสิต      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 78  20242011   มหาวิทยาลัยรังสิต      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 79  20242013   มหาวิทยาลัยรังสิต      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี(นานาชาติ)   
 80  20242020   มหาวิทยาลัยรังสิต      บัญชีมหาบัณฑิต   ปริญญาโท   
 81  20251010   สถาบันรัชต์ภาคย์   วิทยาลัยรัชต์ภาคย์   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป 
 82  20251011   สถาบันรัชต์ภาคย์   วิทยาลัยรัชต์ภาคย์   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป 
 83  20252010   สถาบันรัชต์ภาคย์   วิทยาลัยรัชต์ภาคย์   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 84  20261010   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   วิทยาลัยรัตนบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 85  20261011   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   วิทยาลัยรัตนบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 86  20262010   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   วิทยาลัยรัตนบัณฑิต   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 87  20272010   วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 88  20272011   วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 89  20281010   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2530 เป็นต้นไป 
 90  20281011   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 91  20291010   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2531 เป็นต้นไป 
 92  20291011   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2531 เป็นต้นไป 
 93  20292010   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  ชื่อเดิม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
 94  20292011   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  ชื่อเดิม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
 95  20292020   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บัญชีมหาบัณฑิต    ปริญญาโท   
 96  20292030   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาเอก   
 97  20301010   วิทยาลัยศรีโสภณ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2530 เป็นต้นไป 
 98  20301011   วิทยาลัยศรีโสภณ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 99  20311010   วิทยาลัยศรีอีสาน   คณาสวัสดิ์อุทิศ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา 2526-2530 
 100  20321010   มหาวิทยาลัยสยาม   มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 101  20322010   มหาวิทยาลัยสยาม   มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 102  20322011   มหาวิทยาลัยสยาม   มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 103  20331010   วิทยาลัยสยามบัณฑิต   ว.ร้อยเอ็ดบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา2531-2534 รวม 4 รุ่น สกอ.ให้การรับรองเฉพาะราย 
 104  20331011   วิทยาลัยสยามบัณฑิต   ว.ร้อยเอ็ดบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 สกอ.ให้การรับรองเฉพาะราย 
 105  20341010   วิทยาลัยสันตพล      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 106  20341011   วิทยาลัยสันตพล      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 107  20342010   วิทยาลัยสันตพล      บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 108  20342011   วิทยาลัยสันตพล      บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 109  20351010   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 110  20351020   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาโท  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 111  203512013   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี(นานาชาติ)   
 112  20352010   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 113  20352011   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 114  20352020   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บัญชีมหาบัณฑิต   ปริญญาโท   
 115  20361010   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไป 
 116  20361011   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2539 เป็นต้นไป 
 117  20362010   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 118  20362011   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 119  20371010   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 120  20371013   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี(นานาชาติ)   
 121  20381010   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 122  20381011   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 123  20382010   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 124  20392010   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 125  20392011   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532 เป็นต้นไป 
 126  20401010   วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 127  20401011   วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้ที่เข้ารับการศึกษาปี 2544 เป็นต้นไป 
 128  20402010   วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 129  20411010   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 130  20411011   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   วิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 131  20412010   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 132  20412011   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 133  20421010   วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 134  20421011   วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 135  20422010   วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 136  20422011   วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 137  20431010   มหาวิทยาลัยปทุมธานี   วิทยาลัยปทุมธานี   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 138  20431011   มหาวิทยาลัยปทุมธานี   วิทยาลัยปทุมธานี   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 139  20432010   มหาวิทยาลัยปทุมธานี   วิทยาลัยปทุมธานี   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 140  20432011   มหาวิทยาลัยปทุมธานี   วิทยาลัยปทุมธานี   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 141  20441010   มหาวิทยาลัยอีสาน   วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 142  20441011   มหาวิทยาลัยอีสาน   วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 143  20442010   มหาวิทยาลัยอีสาน   วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี    
 144  20442011   มหาวิทยาลัยอีสาน   วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 145  20442020   มหาวิทยาลัยอีสาน   วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ   บัญชีมหาบัณฑิต    ปริญญาโท   
 146  20451010   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 147  20451011   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 148  20452010   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 149  20452011   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 150  20462010   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 151  20462011   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 152  20471010   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   มหาวิทยาลัยณิวัฒนา   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปี 2544, 2545 เฉพาะราย และรับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 153  20471011   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   มหาวิทยาลัยณิวัฒนา   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปี 2544, 2545 เฉพาะราย และรับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 154  20472010   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   มหาวิทยาลัยณิวัฒนา   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 155  20481010   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 156  20481011   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 157  20482010   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 158  20482011   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 159  20492010   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 160  20492011   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 161  20502010   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   วิทยาลัยราชพฤกษ์   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 162  20502011   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   วิทยาลัยราชพฤกษ์   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 163  20511010   วิทยาลัยนครราชสีมา      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 164  20511011   วิทยาลัยนครราชสีมา      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 165  20512010   วิทยาลัยนครราชสีมา      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 166  20521010   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   วิทยาลัยพิษณุโลก   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532 และ 2533 , รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 167  20521011   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   วิทยาลัยพิษณุโลก   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 168  20522010   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   วิทยาลัยพิษณุโลก   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 169  20522011   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   วิทยาลัยพิษณุโลก   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 170  20522020   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   วิทยาลัยพิษณุโลก   บัญชีมหาบัณฑิต   ปริญญาโท   
 171  20532010   วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 172  20542010   วิทยาลึยอินเตอร์เทค ลำปาง      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 173  20542011   วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 174  20551010   มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 175  20552010   มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 176  20552011   มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 177  20562010   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 178  20562011   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 179  20572010   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 180  20572011   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 181  20581010   มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 182  20581011   มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 183  20582010   มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 184  20592010   วิทยาลัยเชียงราย      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 185  20592011   วิทยาลัยเชียงราย      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 186  20601011   สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 187  20611010   วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 188  20622010   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   

Un title page