ทั่วโลก
 

ได้รับปริญญาทางการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีสิทธิสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ลำดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา (เดิม) ชื่อปริญญา หลักสูตร     หมายเหตุ                                                    
 1  20012010   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 2  20012011   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 3  20012012   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี(อังกฤษ)  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2531 เป็นต้นไป 
 4  20012013   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี(นานาชาติ)  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 5  20021010   มหาวิทยาลัยเกริก   วิทยาลัยเกริก   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 6  20021011   มหาวิทยาลัยเกริก   วิทยาลัยเกริก   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 7  20022010   มหาวิทยาลัยเกริก   วิทยาลัยเกริก   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 8  20022011   มหาวิทยาลัยเกริก   วิทยาลัยเกริก   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 9  20031010   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   วิทยาลัยเกษมบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 10  20031011   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   วิทยาลัยเกษมบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532 เป็นต้นไป 
 11  20041010   มหาวิทยาลัยคริสเตียน      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 12  20041011   มหาวิทยาลัยคริสเตียน      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 13  20042010   มหาวิทยาลัยคริสเตียน      บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 14  20042011   มหาวิทยาลัยคริสเตียน      บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 15  20051010   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 16  20051011   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 17  20052010   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จตั้งแต่การศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 18  20052011   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จตั้งแต่การศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 19  20061010   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด   วิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์แสตมฟอร์ด   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 20  20071010   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 21  20071011   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 22  20071013   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี(นานาชาติ)  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2536 เป็นต้นไป 
 23  20081011   วิทยาลัยตาปี      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 24  20082010   วิทยาลัยตาปี      บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 25  20082011   วิทยาลัยตาปี      บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 26  20091010   วิทยาลัยทองสุข      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2541เป็นต้นไป 
 27  20091011   วิทยาลัยทองสุข      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป 
 28  20101010   มหาวิทยาลัยธนบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 29  20101011   มหาวิทยาลัยธนบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543เป็นต้นไป 
 30  20102010   มหาวิทยาลัยธนบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 31  20102011   มหาวิทยาลัยธนบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 32  20112010   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   วิทยาลัยมหานคร   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 33  20112011   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   วิทยาลัยมหานคร   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป 
 34  20122010   มหาวิทยาลัยราชธานี   ว.เทคโนโลยีราชธานี   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2539 เป็นต้นไป 
 35  20122011   มหาวิทยาลัยราชธานี   ว.เทคโนโลยีราชธานี   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2537 เป็นต้นไป 
 36  20132010   วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 37  20132011   วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 38  20142010   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 39  20142011   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 40  20142020   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      บัญชีมหาบัณฑิต   ปริญญาโท   
 41  20151010   วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532 - 2533 เพียง 2 รุ่น 
 42  20161010   วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะราย ปีการศึกษา 2536-2537 เพียง 58 คนรายชื่อตามเอกสารแนบ 
 43  20161011   วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา 2535 เพียง 1 รุ่นและรับรองเฉพาะราย ปีการศึกษา 2536-2537 เพียง 58 คน รายชื่อตามเอกสารแนบ 
 44  20171011   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 45  20172010   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 46  20172011   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 47  20181010   มหาวิทยาลัยพายัพ      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 48  20182010   มหาวิทยาลัยพายัพ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 49  20182011   มหาวิทยาลัยพายัพ      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  ชื่อเดิม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
 50  20182020   มหาวิทยาลัยพายัพ      บัญชีมหาบัณฑิต   ปริญญาโท  รับรองผู้ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 
 51  20191010   มหาวิทยาลัยภาคกลาง      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532 เพียง 1 รุ่น 
 52  20192010   มหาวิทยาลัยภาคกลาง      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 53  20192011   มหาวิทยาลัยภาคกลาง      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 54  20201010   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 55  20201011   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 56  20201020   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาโท  รับรองเฉพาะรายนางสาวนันทพร เภาพาน 
 57  20211010   มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิค   วิทยาลัยมิชชั่น   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2536 เป็นต้นไป 
 58  20211013   มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิค   วิทยาลัยมิชชั่น   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี(นานาชาติ)  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 59  20221010   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 60  20221011   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 61  20222010   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 62  20222011   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 63  20231010   มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยโยนก   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 64  20231011   มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยโยนก   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 65  20232010   มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยโยนก   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 66  20232011   มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยโยนก   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 67  20241010   มหาวิทยาลัยรังสิต      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532 เป็นต้นไป 
 68  20242010   มหาวิทยาลัยรังสิต      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 69  20242011   มหาวิทยาลัยรังสิต      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 70  20242020   มหาวิทยาลัยรังสิต      บัญชีมหาบัณฑิต   ปริญญาโท   
 71  20251010   สถาบันรัชต์ภาคย์   วิทยาลัยรัชต์ภาคย์   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป 
 72  20251011   สถาบันรัชต์ภาคย์   วิทยาลัยรัชต์ภาคย์   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป 
 73  20261010   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   วิทยาลัยรัตนบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 74  20261011   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   วิทยาลัยรัตนบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 75  20262010   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   วิทยาลัยรัตนบัณฑิต   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 76  20272010   วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 77  20272011   วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 78  20281010   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2530 เป็นต้นไป 
 79  20281011   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 80  20291010   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2531 เป็นต้นไป 
 81  20291011   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2531 เป็นต้นไป 
 82  20292010   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  ชื่อเดิม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
 83  20292011   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  ชื่อเดิม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
 84  20292020   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บัญชีมหาบัณฑิต    ปริญญาโท   
 85  20301010   วิทยาลัยศรีโสภณ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2530 เป็นต้นไป 
 86  20301011   วิทยาลัยศรีโสภณ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 87  20311010   วิทยาลัยศรีอีสาน   คณาสวัสดิ์อุทิศ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา 2526-2530เพียง 5 รุ่น 
 88  20322010   มหาวิทยาลัยสยาม   มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 89  20322011   มหาวิทยาลัยสยาม   มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 90  20331010   วิทยาลัยสยามบัณฑิต   ว.ร้อยเอ็ดบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา2531-2534เพียง 4 รุ่น 
 91  20331011   วิทยาลัยสยามบัณฑิต   ว.ร้อยเอ็ดบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เพียง 1 รุ่น 
 92  20341011   วิทยาลัยสันตพล      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 93  20342010   วิทยาลัยสันตพล      บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 94  20342011   วิทยาลัยสันตพล      บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 95  20351020   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาโท  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 96  20352010   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 97  20352011   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 98  20361010   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไป 
 99  20361011   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2539 เป็นต้นไป 
 100  20362010   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 101  20362011   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 102  20371010   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 103  20381010   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 104  20381011   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 105  20382010   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 106  20392010   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 107  20392011   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532 เป็นต้นไป 
 108  20401010   วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 109  20401011   วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้ที่เข้ารับการศึกษาปี 2544 เป็นต้นไป 
 110  20411010   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 111  20411011   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   วิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 112  20412010   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 113  20412011   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 114  20421011   วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 115  20431010   มหาวิทยาลัยปทุมธานี   วิทยาลัยปทุมธานี   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 116  20431011   มหาวิทยาลัยปทุมธานี   วิทยาลัยปทุมธานี   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 117  20432010   มหาวิทยาลัยปทุมธานี   วิทยาลัยปทุมธานี   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 118  20432011   มหาวิทยาลัยปทุมธานี   วิทยาลัยปทุมธานี   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 119  20441010   มหาวิทยาลัยอีสาน   วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี    
 120  20441011   มหาวิทยาลัยอีสาน   วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 121  20442010   มหาวิทยาลัยอีสาน   วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี    
 122  20451011   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 123  20452010   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 124  20452011   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 125  20462010   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 126  20462011   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 127  20471010   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   มหาวิทยาลัยณิวัฒนา   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปี 2544, 2545 เฉพาะราย และรับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 128  20471011   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   มหาวิทยาลัยณิวัฒนา   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปี 2544, 2545 เฉพาะราย และรับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 129  20472010   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   มหาวิทยาลัยณิวัฒนา   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 130  20481010   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 131  20481011   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 132  20482010   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 133  20482011   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 134  20492010   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 135  20492011   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 136  20502010   วิทยาลัยราชพฤกษ์      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 137  20502011   วิทยาลัยราชพฤกษ์      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 138  20511010   วิทยาลัยนครราชสีมา      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 139  20511011   วิทยาลัยนครราชสีมา      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 140  20521010   วิทยาลัยพิษณุโลก      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 141  20521011   วิทยาลัยพิษณุโลก      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 142  20522010   วิทยาลัยพิษณุโลก      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 143  20522011   วิทยาลัยพิษณุโลก      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 144  20532010   วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 145  20542010   วิทยาลึยอินเตอร์เทค ลำปาง      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 146  20542011   วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 147  20552010   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 148  20552011   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 149  20562010   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 150  20562011   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 151  20572010   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 152  20572011   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 153  20581010   วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 154  20581011   วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 155  20582010   วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 156  20592010   วิทยาลัยเชียงราย      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 157  20592011   วิทยาลัยเชียงราย      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 158  20602010   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 159  20602011   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 160  20611010   วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   

Un title page