ทั่วโลก
 

ได้รับปริญญาทางการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีสิทธิสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ลำดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา (เดิม) ชื่อปริญญา หลักสูตร     หมายเหตุ                                                    
 1  20102020   มหาวิทยาลัยธนบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี   บัญชีมหาบัณฑิต   ปริญญาโท   
 2  20282010   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 3  20282013   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี (นานาชาติ)   
 4  20292013   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี (นานาชาติ)   
 5  20602010   สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 6  20632010   สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 7  20012010   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 8  20012011   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 9  20012012   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี(อังกฤษ)  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2531 เป็นต้นไป 
 10  20012013   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี(นานาชาติ)  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 11  20021010   มหาวิทยาลัยเกริก   วิทยาลัยเกริก   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 12  20021011   มหาวิทยาลัยเกริก   วิทยาลัยเกริก   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 13  20022010   มหาวิทยาลัยเกริก   วิทยาลัยเกริก   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 14  20022011   มหาวิทยาลัยเกริก   วิทยาลัยเกริก   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 15  20031010   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   วิทยาลัยเกษมบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 16  20031011   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   วิทยาลัยเกษมบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532 เป็นต้นไป 
 17  20032010   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   วิทยาลัยเกษมบัณฑิต   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 18  20032011   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   วิทยาลัยเกษมบัณฑิต   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 19  20041010   มหาวิทยาลัยคริสเตียน      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 20  20041011   มหาวิทยาลัยคริสเตียน      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 21  20042010   มหาวิทยาลัยคริสเตียน      บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี  เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 22  20042011   มหาวิทยาลัยคริสเตียน      บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี  เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 23  20051010   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 24  20051011   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 25  20052010   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 26  20052011   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 27  20061010   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด   วิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์แสตมฟอร์ด   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 28  20071010   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 29  20071011   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 30  20071013   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี(ภาษาอังกฤษ)  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2536 เป็นต้นไป 
 31  20072010   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 32  20081011   มหาวิทยาลัยตาปี   วิทยาลัยตาปี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 33  20082010   มหาวิทยาลัยตาปี   วิทยาลัยตาปี   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี  เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 34  20082011   มหาวิทยาลัยตาปี   วิทยาลัยตาปี   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี  เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 35  20091010   วิทยาลัยทองสุข      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2541เป็นต้นไป 
 36  20091011   วิทยาลัยทองสุข      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป 
 37  20092010   วิทยาลัยทองสุข      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 38  20101010   มหาวิทยาลัยธนบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 39  20101011   มหาวิทยาลัยธนบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543เป็นต้นไป 
 40  20102010   มหาวิทยาลัยธนบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 41  20102011   มหาวิทยาลัยธนบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 42  20112010   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   วิทยาลัยมหานคร   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 43  20112011   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   วิทยาลัยมหานคร   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป 
 44  20122010   มหาวิทยาลัยราชธานี   ว.เทคโนโลยีราชธานี   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2539 เป็นต้นไป 
 45  20122011   มหาวิทยาลัยราชธานี   ว.เทคโนโลยีราชธานี   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2537 เป็นต้นไป 
 46  20132010   วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 47  20132011   วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 48  20142010   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 49  20142011   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 50  20142020   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      บัญชีมหาบัณฑิต   ปริญญาโท   
 51  20142030   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาเอก   
 52  20151010   วิทยาลัยพิชญบัณฑิต      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 53  20152010   วิทยาลัยพิชญบัณฑิต      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 54  20161010   วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะรายผู้สำเร็จ ปีการศึกษา 2536-2537 เฉพาะผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ของ สกอ. 
 55  20161011   วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จในปีการศึกษา 2535-2537 
 56  20171011   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 57  20172010   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 58  20172011   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 59  20172020   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บัญชีมหาบัณฑิต    ปริญญาโท   
 60  20181010   มหาวิทยาลัยพายัพ      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 61  20182010   มหาวิทยาลัยพายัพ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 62  20182011   มหาวิทยาลัยพายัพ      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 63  20182020   มหาวิทยาลัยพายัพ      บัญชีมหาบัณฑิต   ปริญญาโท   
 64  20191010   มหาวิทยาลัยภาคกลาง   วิทยาลัยภาคกลาง   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532  
 65  20192010   มหาวิทยาลัยภาคกลาง   วิทยาลัยภาคกลาง   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 66  20192011   มหาวิทยาลัยภาคกลาง   วิทยาลัยภาคกลาง   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 67  20201010   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 68  20201011   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 69  20201020   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาโท  รับรองเฉพาะรายนางสาวนันทพร เภาพาน 
 70  20202010   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 71  20211010   มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิค   วิทยาลัยมิชชั่น   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2536 เป็นต้นไป 
 72  20211013   มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิค   วิทยาลัยมิชชั่น   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี(นานาชาติ)  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 73  20221010   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 74  20221011   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 75  20222010   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 76  20222011   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 77  20231010   มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยโยนก   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 78  20231011   มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยโยนก   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป 
 79  20232010   มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยโยนก   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 80  20232011   มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยโยนก   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 81  20232020   มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยโยนก   บัญชีมหาบัณฑิต    ปริญญาโท   
 82  20241010   มหาวิทยาลัยรังสิต      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532 เป็นต้นไป 
 83  20242010   มหาวิทยาลัยรังสิต      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 84  20242011   มหาวิทยาลัยรังสิต      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป 
 85  20242013   มหาวิทยาลัยรังสิต      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี(นานาชาติ)   
 86  20242020   มหาวิทยาลัยรังสิต      บัญชีมหาบัณฑิต   ปริญญาโท   
 87  20251010   สถาบันรัชต์ภาคย์   วิทยาลัยรัชต์ภาคย์   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป 
 88  20251011   สถาบันรัชต์ภาคย์   วิทยาลัยรัชต์ภาคย์   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป 
 89  20252010   สถาบันรัชต์ภาคย์   วิทยาลัยรัชต์ภาคย์   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 90  20261010   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   วิทยาลัยรัตนบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 91  20261011   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   วิทยาลัยรัตนบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 92  20262010   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   วิทยาลัยรัตนบัณฑิต   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 93  20272010   วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 94  20272011   วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 95  20281010   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2530 เป็นต้นไป 
 96  20281011   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 97  20291010   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2531 เป็นต้นไป 
 98  20291011   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2531 เป็นต้นไป 
 99  20292010   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  ชื่อเดิม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
 100  20292011   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  ชื่อเดิม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
 101  20292020   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      บัญชีมหาบัณฑิต    ปริญญาโท   
 102  20292030   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาเอก   
 103  20301010   วิทยาลัยศรีโสภณ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2530 เป็นต้นไป 
 104  20301011   วิทยาลัยศรีโสภณ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 105  20311010   วิทยาลัยศรีอีสาน   คณาสวัสดิ์อุทิศ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา 2526-2530 
 106  20321010   มหาวิทยาลัยสยาม   มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 107  20322010   มหาวิทยาลัยสยาม   มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 108  20322011   มหาวิทยาลัยสยาม   มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 109  20331010   วิทยาลัยสยามบัณฑิต   ว.ร้อยเอ็ดบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา2531-2534 รวม 4 รุ่น สกอ.ให้การรับรองเฉพาะราย 
 110  20331011   วิทยาลัยสยามบัณฑิต   ว.ร้อยเอ็ดบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา 2534 สกอ.ให้การรับรองเฉพาะราย 
 111  20341010   วิทยาลัยสันตพล      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 112  20341011   วิทยาลัยสันตพล      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 113  20342010   วิทยาลัยสันตพล      บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 114  20342011   วิทยาลัยสันตพล      บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 115  20351010   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 116  20351020   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาโท  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 117  203512013   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี(นานาชาติ)   
 118  20352010   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 119  20352011   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 120  20352020   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      บัญชีมหาบัณฑิต   ปริญญาโท   
 121  20361010   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไป 
 122  20361011   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2539 เป็นต้นไป 
 123  20362010   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 124  20362011   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 125  20371010   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 126  20371013   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี(นานาชาติ)   
 127  20381010   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 128  20381011   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
 129  20382010   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 130  20392010   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 131  20392011   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532 เป็นต้นไป 
 132  20401010   วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 133  20401011   วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้ที่เข้ารับการศึกษาปี 2544 เป็นต้นไป 
 134  20402010   วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 135  20411010   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 136  20411011   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   วิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 137  20412010   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 138  20412011   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 139  20421010   วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 140  20421011   วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 141  20422010   วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 142  20422011   วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 143  20431010   มหาวิทยาลัยปทุมธานี   วิทยาลัยปทุมธานี   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 144  20431011   มหาวิทยาลัยปทุมธานี   วิทยาลัยปทุมธานี   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 145  20432010   มหาวิทยาลัยปทุมธานี   วิทยาลัยปทุมธานี   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 146  20432011   มหาวิทยาลัยปทุมธานี   วิทยาลัยปทุมธานี   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 147  20441010   มหาวิทยาลัยอีสาน   วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 148  20441011   มหาวิทยาลัยอีสาน   วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 149  20442010   มหาวิทยาลัยอีสาน   วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี    
 150  20442011   มหาวิทยาลัยอีสาน   วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 151  20442020   มหาวิทยาลัยอีสาน   วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ   บัญชีมหาบัณฑิต    ปริญญาโท   
 152  20451010   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 153  20451011   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 154  20452010   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 155  20452011   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 156  20462010   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี  รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 157  20462011   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 158  20471010   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   มหาวิทยาลัยณิวัฒนา   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปี 2544, 2545 เฉพาะราย และรับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 159  20471011   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   มหาวิทยาลัยณิวัฒนา   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปี 2544, 2545 เฉพาะราย และรับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 160  20472010   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   มหาวิทยาลัยณิวัฒนา   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 161  20481010   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 162  20481011   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
 163  20482010   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี   
 164  20482011   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   บัญชีบัณฑิต    ต่อเนื่อง 2 ปี   
 165  20492010   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 166  20492011   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 167  20502010   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   วิทยาลัยราชพฤกษ์   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 168  20502011   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   วิทยาลัยราชพฤกษ์   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 169  20511010   วิทยาลัยนครราชสีมา      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 170  20511011   วิทยาลัยนครราชสีมา      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 171  20512010   วิทยาลัยนครราชสีมา      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 172  20521010   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   วิทยาลัยพิษณุโลก   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี  รับรองเฉพาะผู้สำเร็จปีการศึกษา 2532 และ 2533 , รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
 173  20521011   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   วิทยาลัยพิษณุโลก   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 174  20522010   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   วิทยาลัยพิษณุโลก   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 175  20522011   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   วิทยาลัยพิษณุโลก   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 176  20522020   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   วิทยาลัยพิษณุโลก   บัญชีมหาบัณฑิต   ปริญญาโท   
 177  20532010   วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 178  20542010   วิทยาลึยอินเตอร์เทค ลำปาง      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 179  20542011   วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 180  20551010   มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 181  20552010   มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 182  20552011   มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 183  20562010   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 184  20562011   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 185  20572010   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 186  20572011   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี  รับรองผู้สำเร็จปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 
 187  20581010   มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 188  20581011   มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 189  20582010   มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 190  20592010   วิทยาลัยเชียงราย      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   
 191  20592011   วิทยาลัยเชียงราย      บัญชีบัณฑิต   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 192  20601011   สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)   ต่อเนื่อง 2 ปี   
 193  20611010   วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   ปริญญาตรี   
 194  20622010   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น      บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี   

Un title page