ทั่วโลก
 

รายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่เข้ารับการอบรม

หลักสูตร 1   ปฐมนิเทศ
หลักสูตร 2   Coaching
หลักสูตร 3   เทคนิคการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
หลักสูตร 4   การจัดทำกระดาษทำการสำหรับ TA
หลักสูตร 5   โครงการตามมาตรา 3 สัตต (ท.293)
หลักสูตร 6   ความแตกต่างทางบัญชีและภาษีอากร
หลักสูตร 7   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรสำหรับ TA
หลักสูตร 8   การบัญชีภาษีอากรผลกระทบทางภาษีตามมาตรฐานการบัญชีใหม่
หลักสูตร 9   แนวทางการตรวจสอบและรับรองบัญชี
หลักสูตร 10   เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร 11   มาตราฐานการรายงานทางการเงิน NPEAs
หลักสูตร 12   แนวทางการตรวจสอบและรับรองบัญชี สำหรับ (ธุรกิจบริการโรงแรม อพาร์ทเม้นท์)
หลักสูตร 13   ไขปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับTA
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558
ลำดับที่   เลขทะเบียน TA ชื่อ-สกุล หลักสูตร 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 หลักสูตร 4 หลักสูตร 5 หลักสูตร 6 หลักสูตร 7 หลักสูตร 8 หลักสูตร 9 หลักสูตร 10 หลักสูตร 11 หลักสูตร 12 หลักสูตร 13
  1     TA000001     นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย    อบรม  -  -  -  อบรม  -  -  -  -  -  อบรม  - -
  2     TA000002     นายชูศักดิ์ เกียรติเฉลิมคุณ    อบรม  อบรม  -  -  อบรม  อบรม  -  -  อบรม  อบรม  -  - -
  3     TA000003     นายดำรงค์ ปคุณวานิช    อบรม  อบรม  -  อบรม  -  -  อบรม  -  -  -  -  - -
  4     TA000004     นายนุปกรณ์ หาญภูวดล    อบรม  -  -  -  อบรม  -  -  -  -  -  -  - -
  5     TA000005     นายสมหวัง จตุรงค์ล้ำเลิศ    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  6     TA000006     นางสุมาลี ดลสุขวงศาวัฒน์    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  7     TA000007     นายทรงพล อาริยวัฒน์    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  8     TA000008     นางสาวอรมนัส อยู่บุญสอ    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  9     TA000009     นางสาวสมใจ หาญเรืองเกียรติ    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  10     TA000010     นายธันยกร หลีสันติพงศ์    อบรม  อบรม  อบรม  -  -  -  อบรม  -  -  -  -  - -
  11     TA000011     นางสาวประภาศรี ทองกิ่งแก้ว    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  12     TA000012     นางสาววันเพ็ญ แซ่เอีย    อบรม  อบรม  -  -  อบรม  -  -  -  -  -  -  - -
  13     TA000013     นายสมพงษ์ สายธารพรม    อบรม  -  -  -  อบรม  -  -  -  -  อบรม  -  - -
  14     TA000014     นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข    อบรม  อบรม  -  -  อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  - -
  15     TA000015     นางวลัยพร ติ้วเจริญสกุล    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  16     TA000016     นางพรศรี สุตเธียรกุล    อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  -  -  -  อบรม  -  -  -  - -
  17     TA000017     นางสาวสุดารัตน์ เกื้อทวีกุล    อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  -  อบรม  -  อบรม  -  -  -  - -
  18     TA000018     นางสาวสุกานดา พลอยส่องแสง    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  19     TA000019     นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์    อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  20     TA000020     นายวรพจน์ จงจิตต์    อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  21     TA000021     นางพัชรินทร์ จันทร์ชาญนนท์    อบรม  อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  22     TA000022     นางสาวดรุณี โตปัญญากุล    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  23     TA000023     นางณัฐยา โชติกอาภา    อบรม  อบรม  อบรม  -  อบรม  -  -  -  -  -  -  - -
  24     TA000024     นางสาวขวัญหทัย ธนะหิรัญญา    อบรม  อบรม  -  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  - -
  25     TA000025     นายสมพร สุขธรรมนิตย์    อบรม  -  -  -  อบรม  -  -  -  -  -  -  - -
  26     TA000026     นางศศิธร โกมลหทัย    อบรม  อบรม  -  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  - -
  27     TA000027     นางนฤมล วัชรากร    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  28     TA000028     นางสาวสุภาวดี เมธาวรากร    อบรม  -  -  -  อบรม  -  -  -  -  -  -  - -
  29     TA000029     นางสาวดวงโสภา ศรีบุหงา    อบรม  อบรม  -  -  อบรม  -  -  -  -  -  -  - -
  30     TA000030     นางมณีรัตน์ ตมิศานนท์    อบรม  อบรม  -  -  อบรม  อบรม  อบรม  -  -  -  -  - -
  31     TA000031     นางสาวรพีพรรณ แสงสานนท์    อบรม  -  -  -  -  -  อบรม  -  -  -  -  - -
  32     TA000032     นางชลลดา วัฒนมะระ    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  33     TA000033     นางสาวนพมาศ นิยมพร    อบรม  -  -  -  -  -  -  อบรม  -  -  -  - -
  34     TA000034     นางดลฤดี อุดมเจตจำนง    อบรม  -  -  อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  - -
  35     TA000035     นางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  36     TA000036     นางสาวมยุรา สุขวัน    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  37     TA000037     นายพรเทพ พรทิพย์สกุล    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  38     TA000038     พ.อ.อ.นิคม ฆ้องนอก    อบรม  -  -  -  อบรม  อบรม  -  อบรม  -  -  -  - -
  39     TA000039     นางสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  40     TA000040     นางสาวจันทร์สิริ ตันไพบูลย์กุล    อบรม  -  -  -  อบรม  -  -  -  -  -  -  - -
  41     TA000041     นางสาวสุขใจ แซ่เอ็ง    อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  42     TA000042     นางสาวจันทรารัตน์ บุญฟ้าประทาน    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  43     TA000043     นายสุเทพ สื่อสกุลโชคชัย    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  44     TA000044     นางสาวสุนีย์ ศิริจิรสุข    อบรม  อบรม  -  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  -  อบรม  -  -  - -
  45     TA000045     นางสุพัตรา เมืองเมฆ    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  46     TA000046     นางอังสะนา สุทธิชานนท์    อบรม  อบรม  อบรม  -  อบรม  -  -  -  -  -  -  - -
  47     TA000047     นายสมบัติ บุญสุทัศน์    อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม -
  48     TA000048     นายพิพิธ เยี่ยงยุกดิ์สากล    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  49     TA000049     นางยุพา พัชรวิภาส    อบรม  อบรม  -  -  อบรม  -  -  -  -  -  -  - -
  50     TA000050     นายวิชิต พันธ์ศรีมังกร    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  อบรม  -  -  - -
  51     TA000051     นางประภา รุ่งสุวนิจฉัย    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  52     TA000052     นางสาวนฤมล สุขชื่น    อบรม  อบรม  -  อบรม  อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  - -
  53     TA000053     นายธนกิจ เทพสุเมธานนท์    อบรม  -  -  -  อบรม  -  -  -  -  -  -  - -
  54     TA000054     นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  55     TA000055     นายบุญชู วงศ์ภักดี    อบรม  อบรม  อบรม  -  -  อบรม  อบรม  -  -  -  -  - -
  56     TA000056     เรือตรีพรพรม ดวงนิล    อบรม  อบรม  -  อบรม  -  อบรม  อบรม  -  -  -  -  - -
  57     TA000057     นางสุวรรณา ขวัญยืน    อบรม  อบรม  อบรม  -  -  อบรม  อบรม  -  -  -  -  - -
  58     TA000058     นายนิมิตร หาญวุฒิพงศ์    อบรม  อบรม  -  -  อบรม  อบรม  อบรม  -  อบรม  -  อบรม  - -
  59     TA000059     นายสุเทพ ไพฑูรย์    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  60     TA000060     นางชุลีอร ไตรศักดิ์สุริยันต์    อบรม  อบรม  อบรม  -  อบรม  -  -  อบรม  -  -  -  - -
  61     TA000061     นายสุวัชร ภัทรกุลพงษ์    อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  - -
  62     TA000062     นางบุญเรือน จองกฤษ    อบรม  อบรม  -  -  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  -  อบรม  อบรม  - -
  63     TA000063     นางบุญดี บุโรดม    อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  -  -  -  -  - -
  64     TA000064     นายไพสิฐ นิกาญจน์กูล    อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  65     TA000065     นางพัชรวดี คุณวัฒน์    อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  66     TA000066     นางสาวพัชราภรณ์ ปิงคลาศัย    อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  67     TA000067     นางสาวประภัสสร สมบูรณ์ประเสริฐ    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  อบรม  -  -  - -
  68     TA000068     นายองอาจ วิเศษ    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  69     TA000069     นายเกียรติศักดิ์ กฤตยาวัฒนานนท์    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  70     TA000070     นายทรงเกียรติ แก้วนุรัชดาสร    อบรม  อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  71     TA000071     นายวันชัย ตราชูธรรม    อบรม  อบรม  -  -  อบรม  อบรม  อบรม  -  -  -  -  - -
  72     TA000072     นายอวิรุทธิ์ เลิศในสัตย์    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  73     TA000073     นางสาวเยียรยง หอมงคลชัย    อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  74     TA000074     นางโสภา พุมดวง    อบรม  -  -  -  อบรม  -  -  -  -  -  -  - -
  75     TA000075     นายกิตติโชติ ตัณฑารักษ์    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  76     TA000076     นางสาวพรทิพย์ กลิ่นบัวขาว    อบรม  อบรม  -  อบรม  -  อบรม  -  -  -  -  -  - -
  77     TA000077     นางสาวสมศรี สุนทราภิรมย์    อบรม  อบรม  อบรม  -  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  -  -  -  - -
  78     TA000078     นางสาวอานัตดา ตรีธนปัญญา    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  79     TA000079     นางสาวอิสราภรณ์ อุดมพรมงคล    อบรม  อบรม  -  -  อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  - -
  80     TA000080     นางพนิดา สื่อสกุลโชคชัย    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  81     TA000081     นายยศสรัล เสถียรธรรมกุล    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  82     TA000082     นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  83     TA000083     นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล    อบรม  -  -  -  -  อบรม  -  -  -  -  -  - -
  84     TA000084     นายธรรมประสิทธิ์ กีรติสิน    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  85     TA000085     นางวรัยพร พิพิธพัฒนาปราปต์    อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  86     TA000086     นางสาวฉัฐมา ลิขิตบรรจงดี    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  87     TA000087     นายยรรยง วิทยาไพศาลศิลป์    อบรม  อบรม  -  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  -  -  -  -  - -
  88     TA000088     นางสาวณัณ รณกรสุขจิตร    อบรม  อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  89     TA000089     นางสาวพรทิพย์ เหลืองสุรรังษี    อบรม  -  -  -  อบรม  อบรม  อบรม  -  -  -  -  - -
  90     TA000090     นายธีระชัย ชีวอัครพันธุ์    อบรม  อบรม  -  -  อบรม  -  อบรม  -  -  -  -  - -
  91     TA000091     นายปรีชาพล เบ้าสาทร    อบรม  -  -  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  - -
  92     TA000092     นางสาวกันยา นำศิริกุล    อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  93     TA000093     นางสาวคณัสมน อุดมศักดิ์ไพบูลย์    อบรม  -  -  -  อบรม  อบรม  -  อบรม  -  -  -  - -
  94     TA000094     นางอัญชนา เหมวงศ์กุล    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  95     TA000095     นางวาสนา ธชทรงธรรม    อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  96     TA000096     นางเดือน สินน้ำเที่ยง    อบรม  อบรม  -  -  อบรม  -  -  -  -  -  -  - -
  97     TA000097     นายกมล ตันหราพันธ์    อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  98     TA000098     นายพีรพงษ์ นันทวดีพิศาล    อบรม  อบรม  -  -  -  -  อบรม  -  -  -  -  - -
  99     TA000099     นายสมชาย ธนวรารักษ์    อบรม  อบรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
  100     TA000100     นางอรวรรณ ก่อทรัพย์ทวี    -  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  อบรม  -  -  อบรม -
ลำดับที่ :  [ 1 - 100 ]  [ 101 - 200 ]  [ 201 - 300 ]  [ 301 - 400 ]  [ 401 - 500 ]  [ 501 - 600 ]  [ 601 - 700 ]  [ 701 - 800 ]  [ 801 - 900 ]  [ 901 - 1000 ]  [ 1001 - 1100 ]  [ 1101 - 1200 ]  [ 1201 - 1300 ]  [ 1301 - 1400 ]  [ 1401 - 1500 ]  [ 1501 - 1600 ]  [ 1601 - 1700 ]  [ 1701 - 1800 ]  [ 1801 - 1900 ]  [ 1901 - 2000 ]  [ 2001 - 2100 ]  [ 2101 - 2200 ]  [ 2201 - 2300 ]  [ 2301 - 2400 ]  [ 2401 - 2500 ]  [ 2501 - 2600 ]  [ 2601 - 2700 ]  [ 2701 - 2800 ]  [ 2801 - 2900 ]  [ 2901 - 3000 ]  [ 3001 - 3100 ]  [ 3101 - 3200 ]  [ 3201 - 3300 ]  [ 3301 - 3330 ] 
Un title page