ทั่วโลก
 

สถานะผู้สอบบัญชีภาษีอากร        

จำนวน (ราย)
          มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อ  3,535  ราย 
          ถูกพักใบอนุญาต  30  ราย 
          ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  19  ราย 
          ขาดต่ออายุใบอนุญาต  102  ราย 
          ถึงแก่กรรม  23  ราย 
          หมดสภาพ  248  ราย 
                         รวม  3,957  ราย 
ค้นหาผู้สอบบัญชีภาษีอากร                 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

NAVIGATOR:  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
Un title page