ทั่วโลก
 

สถานะผู้สอบบัญชีภาษีอากร        

จำนวน (ราย)
          มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อ  3,369  ราย 
          ถูกพักใบอนุญาต  79  ราย 
          ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  19  ราย 
          ขาดต่ออายุใบอนุญาต  24  ราย 
          ถึงแก่กรรม  7  ราย 
          หมดสภาพ  243  ราย 
                         รวม  3,741  ราย 
ค้นหาผู้สอบบัญชีภาษีอากร                 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560

NAVIGATOR:  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
Un title page