ทั่วโลก
 

สถานะผู้สอบบัญชีภาษีอากร        

จำนวน (ราย)
          มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อ  3,646  ราย 
          ถูกพักใบอนุญาต  21  ราย 
          ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  19  ราย 
          ขาดต่ออายุใบอนุญาต  88  ราย 
          ถึงแก่กรรม  29  ราย 
          หมดสภาพ  269  ราย 
                         รวม  4,072  ราย 
ค้นหาผู้สอบบัญชีภาษีอากร                 
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

NAVIGATOR:  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
Un title page