ทั่วโลก
 

สถานะผู้สอบบัญชีภาษีอากร        

จำนวน (ราย)
          มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อ  3,422  ราย 
          ถูกพักใบอนุญาต  51  ราย 
          ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  19  ราย 
          ขาดต่ออายุใบอนุญาต  39  ราย 
          ถึงแก่กรรม  7  ราย 
          หมดสภาพ  255  ราย 
                         รวม  3,793  ราย 
ค้นหาผู้สอบบัญชีภาษีอากร                 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

NAVIGATOR:  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
Un title page