ทั่วโลก
 
ข้อมูลการแจ้งรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

                 กรุณากรอกข้อมูลห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ถูกต้อง

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคล (13 หลัก)  
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี  (วว/ดด/ปปปป)     


NAVIGATOR:  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
Un title page