บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   
    ทั่วโลก
 
บริการยื่นแบบ
คำแนะนำวิธีการยื่นแบบ
สถานะการยื่นแบบฯ/พิมพ์ใบเสร็จ
แบบคำขอ/แบบแจ้ง

บริการแบบคำขอ/แบบแจ้ง ผ่านอินเทอร์เน็ต
 
 แบบ บภ. 01 (คำขอเข้ารับการทดสอบ)                                  
 แบบ บภ. 02 (คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร)                  
 แบบ บภ. 03 (คำขอทั่วไป)                                             
 แบบ บภ. 04 (คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร)             
 แบบ บภ. 05 (คำขอให้พิจารณาวุฒิการศึกษา)                            
 แบบ บภ. 06 (คำขอแจ้งการเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมาย )             
 แบบ บภ. 06 (คำขอแจ้งการเข้ารับการอบรม) ตามกฎหมายใหม่             
 แบบ บภ. 07 (แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฯ)
 แบบ บภ. 08 (แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฯ)
 หนังสือตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี                          
 หนังสือรับรองความประพฤติ      
 แบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี                                           
 แบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ      
Un title page