บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   
    ทั่วโลก
 
บริการยื่นแบบ
คำแนะนำวิธีการยื่นแบบ
สถานะการยื่นแบบฯ/พิมพ์ใบเสร็จ
แบบคำขอ/แบบแจ้ง
 
กรณีลืมรหัสผ่าน
     ผู้ยื่นแบบฯ สามารถดำเนินการเพื่อขอทราบรหัสผ่านได้  ตามขั้นตอนที่ 1 หรือ ขั้นตอนที่ 2   ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
1.
เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (http://www.rd.go.th) โดยคลิกเลือก “ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี” และคลิกเลือกหัวข้อ “ยื่นแบบ”
2.
เลือกหัวข้อ แบบ บภ.07 หรือ แบบ บภ.08  แล้ว คลิกเลือกหัวข้อ “ลืมรหัสผ่าน”
3.
ป้อนเลขทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีให้ครบ 8 หลัก ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
  -  กรณีเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร          ให้กรอกรายการ   TA00XXXX
  -  กรณีเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ให้กรอกรายการ   0000XXXX  (ต้องกรอกตัวเลข 0 นำหน้าเลขทะเบียนให้ครบ 8 หลัก)
4.
ตอบคำถามตามที่ผู้ยื่นแบบฯ ได้เคยแจ้งไว้ในหน้าจอกำหนดรหัสผ่าน(Password) ของหัวข้อ “ลงทะเบียนยื่นข้อตกลงการยื่นแบบ
5.
ถ้าผู้ยื่นแบบฯ ตอบคำถามตาม 4 ได้ถูกต้อง ระบบจะแสดงรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ยื่นแบบฯ ทราบ  และถ้าหากผู้ยื่นแบบฯ ตอบคำถามไม่ถูกต้องเกินกว่า 3 ครั้ง ผู้ยื่นแบบฯ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2  ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2
1.
ยื่นแบบคำขอทั่วไป (บภ.03)
2.
เจ้าหน้าที่จะแจ้งขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ยื่นแบบฯ ทราบ ภายหลังจากการตรวจสอบว่า ผู้ลืมรหัสผ่านเป็นบุคคลเดียวกับผู้ยื่นแบบฯ
 
คำแนะนำขั้นตอนการยื่นแบบ
  บภ. 01
  บภ. 02
  บภ. 03
  บภ. 04
  บภ. 05
  บภ. 06
  บภ. 07/บภ.08
Un title page