บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   
    ทั่วโลก
 
บริการยื่นแบบ
คำแนะนำวิธีการยื่นแบบ
สถานะการยื่นแบบฯ/พิมพ์ใบเสร็จ
แบบคำขอ/แบบแจ้ง
 
วิธียื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1.

ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ (บภ.01) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

1.1 เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th

 

1.2 คลิกเลือกหัวข้อ “ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี” และคลิกหัวข้อ “ยื่นแบบ” แล้วคลิกเลือก “คำขอเข้าทดสอบ (บภ.01)”

 

1.3 บันทึกชื่อ-ชื่อสกุล  และ เลขประจำตัวประชาชนของท่าน แล้วคลิก “ตกลง”

 

1.4 หน้าจอจะแสดง “ข้อตกลงในการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงดังกล่าวแล้วให้คลิก “ตกลง”
 

1.5

หน้าจอจะแสดงแบบ บภ.01 ดังนี้
    1.5.1

กรณีเป็นผู้สมัครรายเก่าหน้าจอจะแสดงข้อมูลเดิมที่ท่านเคยสมัครไว้แล้ว ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ต้องการได้

    1.5.2

กรณีเป็นผู้สมัครรายใหม่ ให้บันทึกข้อมูลในหน้าจอแบบ บภ.01 ให้ถูกต้องครบถ้วน

  1.6

เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ตกลง” หน้าจอจะปรากฏแบบ บภ.01 ตามที่ท่านได้บันทึกข้อมูลไว้เพื่อให้ตรวจสอบอีกครั้ง

    1.6.1

กรณี ถูกต้อง ให้คลิก  “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ

    1.6.2

กรณี ต้องการแก้ไขรายการข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้คลิก “ย้อนกลับ” เพื่อกลับไป แก้ไขรายการข้อมูลให้ถูกต้องก่อน เมื่อตรวจสอบจนเป็นที่แน่ใจแล้วว่าถูกต้อง ให้คลิก  “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ

  1.7

หน้าจอจะปรากฏข้อความ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามแบบคำขอเข้าทดสอบดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” ให้คลิก “OK”

  1.8

หน้าจอจะปรากฏ“ใบชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารใน ระบบ Teller Payment“ให้ท่านสั่งพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมฯ และนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เป็นอันเสร็จสิ้นการเข้าระบบการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ

2.

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบ

    เมื่อทำรายการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ (บภ.01) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารในระบบ Teller Payment ที่ออกจากระบบการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ นำไปชำระเงิน ณ  เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน 3 วันทำการนับแต่ วันที่ ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ ซึ่งท่านจะได้รับสำเนาใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการจากธนาคารเป็นหลักฐาน
3.

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และใบแสดงวิชาที่ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

    ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกดูแบบคำขอเข้าทดสอบ(บภ.01) ใบชำระค่าธรรมเนียมฯ  ใบเสร็จรับเงินและใบแสดงวิชาที่ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสั่งพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร ภายหลังจากที่ได้ชำระค่าธรรมเนียม 3 วันทำการ ดังนี้
  3.1

เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th

  3.2

คลิกเลือกหัวข้อ “ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี”  และคลิกหัวข้อ “ยื่นแบบ”  แล้วคลิกเลือก   “สถานะการยื่นแบบฯ/พิมพ์ใบเสร็จ”

  3.3

บันทึกชื่อ - ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของท่าน แล้วคลิก “ตกลง”

  3.4

หน้าจอจะปรากฏสถานะการยื่นแบบฯ ซึ่งท่านสามารถสั่งพิมพ์แบบ บภ.01  ใบชำระค่าธรรมเนียมฯ หรือใบเสร็จรับเงินและใบแสดงวิชาฯ ได้ในหน้าจอนี้

4.

หลักฐานที่ต้องนำส่ง

  4.1

ผู้ขอเข้ารับการทดสอบที่สำเร็จการศึกษาภายในประเทศ ไม่ต้องนำส่งเอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อกรมสรรพากรจนกว่าจะผ่านการทดสอบครบ 3 วิชา และเป็นผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

  4.2

ผู้ขอเข้ารับการทดสอบที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้ารับการทดสอบครั้งแรกจะต้องนำส่งภาพถ่ายเอกสารอย่างละ 3 ชุด ดังต่อไปนี้

    4.2.1

ปริญญาบัตร

    4.2.2 ใบแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript) ตลอดหลักสูตร
    4.2.3 คู่มือการศึกษาตามหลักสูตรในปีที่เข้าศึกษา
 

     เอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอเข้ารับการทดสอบต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับลงในเอกสารข้างต้น บรรจุซองจดหมายวงเล็บมุมซองว่า “ยื่นคำขอเข้าทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” และนำส่งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ โดยกรมสรรพากรจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นสำคัญ และส่งไปยัง

 

    กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร    

เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7  ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

  หมายเหตุ
  1   ผู้ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะสามารถเข้าระบบเพื่อยื่นแบบคำขอฯ ได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นก่อนการคลิก “ตกลง”   ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
  2   กรณีต้องการขอแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล หรือเลขประจำตัวประชาชนที่ได้บันทึกไว้แล้วตาม แบบ บภ.01 ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขด้วยแบบ บภ.03 ทางอินเทอร์เน็ต ก่อนวันเข้าทดสอบ
  3  

หากท่านมีปัญหาในการสมัคร   ท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-9170 ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

 

******************************

คำแนะนำขั้นตอนการยื่นแบบ
  บภ. 01
  บภ. 02
  บภ. 03
  บภ. 04
  บภ. 05
  บภ. 06
  บภ. 07/บภ.08
Un title page